حاضرسرویسهای ویژه ارائه شده برای سیم کارتهای دایمی

نوشته شده توسط:داود رزم | ۴ دیدگاه

   درحال حاضرسرویسهای ویژه ارائه شده برای سیم کارتهای دایمی عبارتند از:

انتظارمکالمه ، نمایشگر ، انتقال مکالمه ، پیام کوتاه ( SMSGPRS ، پیام چندرسانه ای MMS) )، پیام صوتی، محدودیت مکالمه ، دیتا و فاکس ، مکالمه گروهی

 
 
انتظارمکالمه :

    بافعالسازی این سرویس ، مشترکین تلفن همراه می توانند در زمان مکالمه ، اگرتماس جدیدی با وی برقرارشد با درانتظارگذاشتن یکی ازتماس ها ، پس ازفشردن کلید برقراری ارتباط (دکمه سبزرنگ ) با دیگری مکالمه نمایند.

این سرویس برای تمامی  مشترکین بصورت رایگان فعال بوده و استفاده ازآن صرفا" نیازمند تنظیمات گوشی می باشد.

کد میانبر جهت فعالسازی :
# 43*Send
کد میانبرجهت غیرفعالسازی:
#43*11#Send
کد میانبرجهت بررسی :
# 43 # *Send
(Sony Ericsson)Setting CallsManage callsCall waiting

(SAMSUNG)Application Setting →Call → voice calls →Call wating→Activate

 
نمایشگر:

   بافعال بودن این سرویس رویت شماره تلفن تماس گیرنده امکانپذیر می شود .این سرویس برای تمامی مشترکین بصورت رایگان فعال است .

کد میانبرجهت فعالسازی :
# 30 # *Send  
 انتقال مکالمه :

   با فعالسازی این سرویس مشترک تلفن همراه می تواند درحالات مختلف (جدول ذیل )شماره تلفن خودرا روی شماره تلفن دیگری منتقل نماید. این سرویس برای مشترکین بصورت رایگان فعال می باشد لیکن درصورت تماس ، هزینه مکالمه ازتلفن همراه مربوطه به شماره انتقال یافته ، برای مشترک محاسبه می گردد و استفاده ازاین سرویس ، صرفا"نیازمند تنظیمات برروی گوشی می باشد.

انتقال تماس درهمه حالات (همیشه )
Divert always
انتقال تماس ، زمانیکه خط مشغول است
When busy
انتقال تماس ،هنگامیکه مشترک در دسترس نمی باشد

When not reachable

انتقال تماس ، زمانیکه مشترک پاسخگو نمی باشد
When no reply
کلیه انتقالها را حذف می نماید

Cancell all divert

 
کد میانبرجهت ایجاد سرویس انتقال برای تمام مکالمات :
*11#Number**21*Send
کد میانبرجهت فعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات:
*21*11#Send
کد میانبرجهت غیرفعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات:
#21*11#Send
کد میانبرجهت حذف سرویس :
##21*11#Send
 

کد میانبر جهت ایجاد سرویس انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

**004*Number#Send

کد میانبرجهت فعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

# 67*Send

کد میانبرجهت غیرفعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

#  67 # Send
فعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات :

(Sony Ericsson)Setting calls→ divert calls→ Voicecalls→انتخاب حالت → Activate → Number →ok

(Samsung)Setting→Application→Call→Voice calls→Call diver ting→انتخاب حالت→ Activate       Number→ok

 
 
پیام کوتاه SMS)) :

    با فعال  بودن این سرویس امکان ارسال و دریافت  پیام کوتاه برای مشترک  تلفن همراه  وجود خواهد داشت .        سرویس  مذکور  برای  کلیه  مشترکین بصورت  رایگان فعال  بوده  و استفاده از آن با  اعمال تنظیمات  بر روی  گوشی  (9891100500 +service centerText messageSetting Message)  امکانپذیر   می باشد.

توجه :

   مشترکین تلفن همراه که تمایل به دریافت پیام کوتاه تبلیغاتی ندارند می توانند با سامانه اطلاع رسانی 09990 تماس حاصل فرما یند.

قطع سرویس :

   مشترکین می توانند با مراجعه به یکی ازدفاترخدمات ارتباطی نسبت به تکمیل فرم مربوطه وارائه مدارک لازم (اصل وتصویرکارت ملی ، آخرین قبض پرداختی ) اقدام نماید.

 
GPRS:

 امکان اتصال مشترکین تلفن همراه به اینترنت رامهیا می سازد.

 
روشهاي فعالسازیGPRS :

1.      مراجعه به سایت همراه اول ((mci.ir وانتخاب لینک ثبت نام سرویس  GPRS وسپس تکمیل فرم ثبت نام

2.       ارسال پیام کوتاه بدون متن به 8088

قطع سرویس :

1.   مشترکين می توانند به مراکزتلفن ثابت (درتهران ) و ادارات مشترکین (سایراستانها) مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه وارائه مدارک لازم  اقدام نمایند.

2.        ارسال پیام کوتاه بامتن 5 به شماره 8088

 (باقطع سرویس GPRS، سرویس  MMSنیزقطع می گردد).

سرویس پیام چندرسانه ای (MMS) :

 بافعالسازی این سرویس امکان ارسال و دریافت پیام چندرسانه ای وفایل صوتی وتصویری برای مشترکین امکانپذیر می گردد.

روش فعالسازی :

   مشترکین به دفاترخدمات ارتباطی مراجعه وفرم درخواست (تعهدنامه) را تکمیل ومدارک لازم (اصل وتصویرکارت ملی وآخرین قبض ) راارائه می نمایند. 

یادآوری :

1.    پس ازفعالسازی سرویس MMS، درصورت عدم دایری سرویس GPRS، سرویس مذکورنیز به طورهمزمان فعال می گردد.

2. درصورت نقل وانتقال تلفن همراه ، سرویس چندرسانه ای قطع گردیده و دایری مجدد آن منوط به درخواست مالک جدید می باشد.

قطع سرویس پیام چندرسانه ای MMS) ):

    مشترکین  به یکی ازدفاترخدمات ارتباطی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم و ارائه مدارک لازم (اصل وتصویرکارت ملی ،آخرین قبض پرداختی ) اقدام می نمایند.

پیام صوتی (VMS):

   بافعالسازی این سرویس سیستم درحالات مختلف (جدول ذیل )، پیام صوتی تماس گیرنده (مخاطب ) را ذخیره نموده و برای دارنده سرویس ، پیامی درقالب متن یا صوت ارسال می نماید. براین اساس مشترکین تلفن همراه می توانند با برقراری تماس با شماره 09912 پیامهای دریافتی ذخیره شده را شنیده و آنها را مدیریت (ذخیره ،حذف ، .....) نمایند.

فعالسازی سرویس :

   مشترکین  به دفاترخدمات  ارتباطی  مراجعه ونسبت به تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک لازم (اصل و تصویر کارت ملی ، آخرین قبض پرداختی ) و اعمال تنظیمات (مطابق جدول ) بر روی گوشی اقدام می نمایند.

دریافت پیام صوتی ازمخاطب برای دارنده سرویس ،هزینه ای نداشته لیکن شنیدن پیام دارای هزینه معادل هزینه تماس شهری خواهد بود.

بررسی فعال بودن سرویس با شماره گیری 09912 صورت می پذیرد.

-   درصورت فعال بودن سرویس ، پیام ذیل پخش می گردد :

"در حال حاضرپیام جدیدی برای شماره ارسال نگردیده است "

-   درصورت غیرفعال بودن سرویس ، پیام ذیل شنیده میشود :

"صندوق صوتی موردنظرشما موجود نیست ."
 
درهمه حالات (همیشه )
Always
زمانیکه خط مشغول است

When Busy

هنگامیکه مشترک دردسترس نمی باشد

When not reachable

زمانیکه مشترک پاسخگونمی باشد

When no reply

 
کد میانبرجهت ایجاد سرویس انتقال برای تمام مکالمات :
**21*Number*11#Send
کد میانبرجهت فعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات:
*21*11#Send
کد میانبرجهت غیرفعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات:

#21*11#Send

کد میانبرجهت حذف سرویس :
##21*11#Send

کد میانبر جهت ایجاد سرویس انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

**004*Number#Send

کد میانبرجهت فعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

# 67*Send

کد میانبرجهت غیرفعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

 #  67 # Send

فعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات :

(Sony Ericsson):Settingcalls→divert calls→Voicecalls→انتخاب حالت → Activate → Number →ok

(Samsung):Setting→Application Setting→call→Voice calls→Call diverting→انتخاب حالت →Activate→Number→ok

محدودیت مکالمه :

بافعالسازی این سرویس مشترک تلفن همراه دایمی می تواند درحالات مختلف محدودیت هایی را(جدول ذیل )بر روی سیم کارت خوداعمال نماید.

 
فعالسازی سرویس :

   مشترک به دفاترخدمات ارتباطی مراجعه ونسبت به تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک لازم ( اصل وتصویر کارت ملی ) واعمال تنظیمات برروی گوشی اقدام نماید.

 
تمام تماسهای خروجی را مسدود نماید
Allouting
تماسهای خروجی بین المللی را مسدود می نماید

International outgoing

تمامی تماسهای خروجی را در صورتیکه مشترک خارج باشد مسدود می نماید

Internatinal out going when roaming

تمامی تماسهای ورودی را مسدود می نماید

All in coming

تمامی تماسهای ورودی را در صورتیکه مشترک خارج باشد مسدود می نماید

In coming when roming

درصورتیکه مشترک خارج ازکشورباشد تمامی تماسهای ورودی بجزتماسهایی که ازداخل کشوربرقرارمی گردد را مسدود می نماید

Incoming except home

 
فعالسازی سرویس محدودیت درهمه حالات :
(Sony Ericsson):Setting®ManageCalls®Restrict calls® انتخاب حالت   ® Activate® password→ok

(Samsung):Setting→Application Setting→Call→Voice Calls→Call barring→انتخاب حالت

Activate→password→ok
 
قطع سرویس :

   مشترک به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه ونسبت به تکمیل فرم و ارائه مدارک لازم (اصل وتصویرکارت ملی ، آخرین قبض پرداختی)اقدام می نماید.

 
سرویس دیتا :
 

   با فعالسازی سرویس دیتا، امکان اتصال به شبکه اینترنت ازطریق تلفن همراه و ارسال و دریافت فایل برای مشترکین  در زمان حرکت و مکانهایی که برقراری ارتباط دیتا بوسیله خط تلفن ثابت و یا سرویس  GPRSمیسر نمی باشد ، امکانپذیر می گردد.

سرعت ارسال ودریافت اطلاعات حدودا" kb/s 6/9می باشد.

 
فعالسازی سرویس دیتا :

   مشترکین می توانند با مراجعه به دفاترخدمات ارتباطی و تکمیل فرم مربوطه وارائه مدارک (اصل وتصویرکارت ملی وآخرین قبض پرداختی ) اقدام نمایند و سیستم یک شماره به سرویس دیتا اختصاص می دهد.

 پس ازفعالسازی سرویس دیتا، درصورتی که گوشی مشترک ، این سرویس را  پشتیبانی نماید ، ایشان می توانند به یکی از 2 روش زیر به اینترنت متصل شوند.

1.     مشترکینی که گوشی تلفن همراهشان دارای سیستم عامل ، با قابلیت  تعریف dialup connection می باشد ، می توانند با تعریف یک اتصال  dialup connectionدرگوشی خود ،مستقیما" به اینترنت متصل شوند.  

2.     گوشی تلفن همراه بعنوان یک مودم عمل نموده و ازطریق کابل رابط به رایانه شخصی متصل گردیده و در رایانه یک اتصال Dial up connection تعریف می گردد ، وبه این روش ، رایانه شخصی به اینترنت متصل می گردد.

 
توجه :

· جهت فعال نمودن dial up connection، مشترک باید کارت اینترنت تهیه نماید وازروی کارت ،اطلاعات مربوط به user name ،password وشماره تماس ISP مربوطه را وارد نمایید.

·جهت ارسال فایل به مشترکینی که سرویس دیتای آنها فعال است ، می توان ازبرنامه Hyperterminal ویا برنامه های مشابه ، برای ارتباط باید ازشماره دیتای اختصاص یافته به مشترک استفاده کرد.

· درخصوص بررسی فعال بودن سرویس :

 "درصورت تماس با شماره دیتای اختصاص یافته روی صفحه نمایشگر پیامData call"" را مشاهده می نمایید."

قطع سرویس :

 مشترکین می توانند، به دفاترخدمات ارتباطی مراجعه وفرم مربوطه را تکمیل ومدارک لازم(اصل وتصویرکارت ملی را ارائه نمایند. 

سرویس فکس :

   با فعالسازی این سرویس امکان ارسال ودریافت فکس ازطریق تلفن همراه برای مشترکین مهیا می گردد.

فعالسازی سرویس :

  مالک یا وکیل قانونی می توانند به یکی ازدفاتر خدمات ارتباطی مراجعه وفرم مربوطه راتکمیل ومدارک لازم (اصل و تصویر کارت ملی وآخرین قبض پرداختی ،اصل وکالتنامه درصورت مراجعه وکیل قانونی ) را ارائه نمایند وسیستم یک شماره به فکس اختصاص می دهد.

   پس ازفعالسازی سرویس فکس ، درصورتی که گوشی مشترک ، این سرویس را پشتیبانی نماید،ایشان می توانند به یکی از2 روش زیر ازسرویس فکس استقاده نمایند.

1. مشترکینی که گوشی تلفن همراهشان دارای منوی فکس است  می توانند مستقیما" فکس راارسال یا دریافت نمایند و درصورت لزوم ازطریق اتصال گوشی به چاپگر ، متن را روی صفحه چاپ کنند.

2.     با قراردادن سیم کارت در رایانه شخصی ،(بانصب برنامه GSM Modem در رایانه شخصی ) فکس را ارسال و دریافت نمایند .

توجه  :

· جهت ارسال فکس به مشترکینی که سرویس فکس آنها فعال گردیده ، ازشماره فکس اختصاص یافته به مشترک استفاده گردد.

· جهت بررسی فعال بودن سرویس ، مدرصورت تماس با شماره فکس اختصاص یافته ، روی صفحه نمایشگر پیام " Fax call" را مشاهده می نمایید.

 
سرویس شماره گیری ثابت(Fixed Dialling) :

بافعالسازی این سرویس مشترکین می توانند ،امکان شماره گیری باسیم کارت خودرا صرفا"به تعداد مشخص ومعین (این تعداد با توجه به گوشی تلفن همراه بین 15الی 25شماره متغیرمی باشد)محدود نمایند .این سرویس برای تمامی مشترکین فعال بوده و فقط نیازبه اعمال تنظیمات درگوشی دارد.

 ( Nokia) Setting→cost setting→Fixed dialling→on یا Number→ok

 

(Sumsung) Setting→ Security→Fixed dialling mode→on

 
 
مکالمه گروهی:
 

   بافعالسازی این سرویس مشترکین تلفن همراه می توانند بصورت همزمان با چند نفر(حداکثر 5نفر) مکالمه نموده بصورتی که تمامی افراد حاضردراین تماس امکان صحبت نمودن وشنیدن صدای سایرافراد را داشته باشند.

سرویس شامل گروههای (5+1) نفراست که یک نفربه عنوان میزبان و5 نفر نیز به عنوان افراد دعوت شده مکالمه گروهی می باشند.

 
فعالسازی سرویس :

   این سرویس برای تمامی مشترکین تلفن همراه دایمی واعتباری فعال می باشد.

 
قطع سرویس :
 

  مشترک یا وکیل قانونی با مراجعه به دفاترخدمات ارتباطی و تکمیل فرم وارائه مدارک لازم (اصل و تصویرکارت ملی ، ارائه وکالتنامه ها ، درصورت مراجعه وکیل )اقدام نماید.

 

4 نظر

 1. نظرات کاربران:

     Amee در ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - ۰۱:۵۰:۵۸
  Everyone loves it when individuals come together and share thoughts.

  Great blog, stick with it!

     Delilah در ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ - ۰۷:۳۱:۵۱
  I absolutely love your blog.. Pleasant colors & theme.

  Did you make this web site yourself? Please reply back as I'm looking to create my own personal blog and
  would like to learn where you got this from or what the theme is called.
  Many thanks!

     Felipe در ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ - ۲۱:۰۸:۰۶
  Hello to every body, it's my first go to see of this webpage; this web site carries remarkable and
  in fact good stuff in favor of readers.

     Marlon در ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۳:۲۹:۵۱
  I am actually thankful to the owner of this web site who has shared this great
  paragraph at at this time.


  نوشتن دیدگاه

themedesigner511.2 <-ptitle-> <-meta->
 

خوش آمدید : <-cuser->
پنل کاربری | خروج از سیستم
vcppollنظرسنجی
<-q->

<-option-> <-ctext->

+ مشاهده نتایج


vcpadminsنویسندگان
blockright2بلوک سبز
<-bcontent->
blockright3بلوک آبی
<-bcontent->

  topblock1بلوک بالا
<-btitle->
<-bcontent->
vcpflasttopicsآخرین ارسال های تالار
آخرین ارسال های تالار
هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .
عنوان پاسخ بازدید توسط
<-fptitle-> <-fpreps-> <-fpvisits-> <-fpopener->
<-title->
<-content->

:: ادامه مطلب:: لینک ثابت
مطالب مرتبط :
:: <-reltitle->
نویسنده : <-w->
تاریخ : <-pdate->
بازدید : <-visits->
نظرات : <-ncmts->
پیام سیستم
هیچ مطلبی در این صفحه وجود ندارد .
<-pncmts-> دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

<-cname-> مدیر سایت در تاریخ : <-cdate-> - - گفته است :
<-ctxt->
پاسخ شما : <-crep->

هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد ! اولین نفر باشید ...

دیدگاه خود را به ما بگویید

نظر شما :

#captcha#

botblock1بلوک پایین
<-btitle->
<-bcontent->