نظر بزرگان در باره ورزش

                                  نظر بزرگان در باره ورزش   با نگاهی به دید گاه اندیشمندان بزرگ جهان در می یابیم که ورزش ورسیدگی به فعالیت جسمانی مورد تأ کید وتشویق آنان بوده است.ابو علی سینا در این باره می گوید :«ورزش،حرکتی است تابع اراده.در ورزش تنفس عمیق وپی در پی می آید وهر کس بتواند با اسلو...

ادامه مطلب